Trapin Ka Ko, Kir Rêng A Rêl Nawh - Hmar Love Story

By: Gospel Songate

Mihriem hringnun hin zie dangdâi tak tak el a nei ve a. Ei nun phurrikhai dâm, lungrila ei pai trawi thei nawhai dâm le, ei thil tuok a sie a thra, thren-le-ruolhai kawlah ei hang intlun hin zâng huoiin eiin hriet hlak. Hi thu hi changchawiin ka nun thlalêr, trapna le lungngainahai ka hung inzawt ve hluom hlak a nih. Kum 30 hmatienga ei kalchar; zân thlaêng hnuoia tringtrang leh sawngkaah ruol û haiin an lungléng thu zaihlaa an lo inawi hlak ang kha tulai khawvelin a hnungsawn ta si leiin, ei hun tawng le inmila inherrem thiem hi a pawimaw hle'n ka hriet.

Hmangaina khawvela hin, famkhuo panna dar ni si lo thina dar ri dâm, dam zing si a ko kir thei ni ta lohai dâm ei hrietin ei tuok châwk hlak a. Ei hmangaihai laka inthawka peithlâka ei um hin na ei tiin, damsan ding nei ta naw ang hielin ei inngai hlak a, hnêmtu ding zawngin chunglêng vate le sûlhnahai chen ei fiel hiel hlak. Hmangaina hi nun sukfamkimtu a lo ni takzet. Famtah,Pu Pawlsiemlien hlasak "trapin ka ko, kir rêng a rêl nawh" ti hi tuta trum hang tuihni ve met ei tih.

Thil ka i-hriethai laia paizam harsa ka ti bêk bêk chuh, inhmangai êm êm si, san dang dang leia runhmun lêng thei ta lohai chanchin hi a nih. Mi inhmangaina kara lo van ther ve hi a nunrâwngthlak ka ti a, an chungthu Supreme Court ngaituo dinga pêk hiel ka nuom. Mi hril le hlahaia inthawkin hmangainaa mi vâkvai tak tak hriet ding an lo um ta a. Tukhawm nun pângngaia vânglai hun sir pha ve hai chun mani tawkah hmangaina hi ei lo khûkpui ve hle a, palram hril ding khawm ei nei fur tawl âwm. Bau themthiem dân a'n ang vawng naw leiin threnkhat thlum vieua ei hriet laiin, threnkhat ei ngaina kher nawh. Iengkhawm ni sien, a paitu le tawngtu ta ding chun khuoi anga thlum vawng a nih.

Hun hungin herhaiin, mi hlahai ngaina thei ve dingin ka hringnun a'n her suokpui a. Kha hmaa ka ngaisak lohai kha ka lungril hluotu le a mi hnêmtu an hung ni ve dêr el tah! Ei hmaa mi rilhai zarin lunglêng thu zaihlaa kan awi thei hi ka lawm tâwp thei nawh. Kan hnêmna le ka thlakhla takin kir rêng rêl lova chûn le zuo hrang leia lung a mi hersan ni chun, insuk pachang tumin kam pet lang khawm mittui a sûr naw thei naw a ni tak. Hi ni a'nthawk hin hi hla hi ka taksa pênga thrang ang hielin ka ngaina ta a nih. Fam lusûn nêka dam lusûn tuor intakzie hlasiemtu'n a lo hril a, a'n dik thawkhat vieuin ka hriet. Hmangaina hi a hmangai chunga a thîkthu a se a, lêngdang lawmna ding chun a hmangai hi a phal thei naw nih. Ei hmangaihai hi an nunkhuo hrui-anga sei dingin ditsak hle inla khawm, trangdang an bêl hnung chun ditsakna a fe sei naw hle. Hla bawkin "lamkawia dar-ang intawng chângin lunglêng a tho" a lo ti a, kei a ding chun lung chau suklêng lovin, hrisie invawi angin a na nih.

Hmangaina hi mihriem hringnuna ropuitaka sâl ngam a ni angin, hmangaina leia nun beidawnghai hi an hringnun chenin a siet pha hlak a nih. Rosum le ropuina nékin hmangaina hin nun a sukfamkima, hi lei hin mi hmasahaiin "dittak le bahrakhur lut" tiin trawngkam an lo sersuok. Khawvel hung danglam peiin, tangkasum ngainatna a hung pung a. Hmangaina innge ngailo khawm kha tangkasum ropuinain a vuok dei rawp ta lei hin, hi trawngkam "dittak le bahrakhur lût" hin ngaidân 'tlâwktlaw' ti a hlaw ta rawp a, a pawi hle. Hmangaina nêka rosum ei sie lal sung chuh, sawrthla khi sûmin a bawm thim angin ei hringnun inthim le êngna nei lovin ei sie ti thei a ni áwm.

Lungtumlo thil ei tuok châng hin duthu inrieng tak tak ei sâm hlak a. A tak tlung dinga beiseina tam hran naw sien khawm, ei sâm bâng chuong nawh. Hi hla ngêi khawm hin a phuoktu duthusam ram a târlang a. Huiva lêngthiem ienga inchangin, hi piellei, hmangaitu ngaia an rûmna ram hi hnungsawn a, traplai puon-ang bâng ve a nuom thu a'n zâwt mawl mawl a nih. Ei hmangaihai le ei kara inhmangai tawn hle zinga ramri an mi khang châng hin, hrietthiem an tak a. Sam-ang inthre hiel a tlung lem hin chuh, tawngsephur ram hnuoi hi pêl kâr ei nghakhla hle hlak. Trapin lunglai na a dam naw a, duthu samin a kim thei bawk nawh. Chuleiin, lungkham bângna tluontling a um naw a, hieng ang harsatna i lo tuok ve a ni chun, tapin kokir zo ta naw lakhawm hi hla hin a sawkzângkhai thei che ring a um.

Chuong chun, trap lai nihai khawm chu, hlimna hun tlung dingin palkai a ngai a. Duaisam kim nawna ram trawngsephur hnuoi rama hin, indawmkun el hi a lo huntawk nawh. Lungngaina khawm lawmnaa a hung par theina dingin, huoisen taka hmasuon a ngai hlak.

Ei hmangai chun a hmangaitu theinghil tawp hai sien khawm, ieng am hmangaitu lungrilah danglamana siem chuong a ta? A mi hrietfuk leia hmangai ding ka ni nawh, ka hmangai chun khuo hre naw sien, a taksa chun lumna nei ta naw sien khawm, keiin khuo ka hriet a, ka lan thuok dep dep chun hmangai zing lem ka tih. Hmangaina chu "Intiemkamna Umlo" (unconditional) a nih. Ei hmangaihai nunah buoina a um naw a, a pawimaw chu hmangaitu lungril a ni lem.


Silchar, 2012

Post a Comment

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post