Khâm Hrui am sei Rûn dung?

Khâm Hrui am sei Rûn dung?

Hmar tawng inchukna

Tienlai mihai ei ti dîm, țawngupa chun beiseina sûkfân hi mawi takin an lo hril hlak a. Luseihai chun Bei_Nge_Sei_Rûndung an ti hlak a. Lushei chanchina hin Rûn vadung hi a pawimaw hle. Remna sa-ui an tan châng khawm, "Rûn tui a tunga a luong kîr hma khat" indo ta lo dingin thuthlung an ziek a. Amiruokchu, mihriem lungrilah Rûn vadung hi a tungin a lo luong thei zing chu niin, an indo nawk el hlak. 

 "Khâm" ti hi rawl tina a nih. Ei zuk lam (pronounce) hin Lusei awphawi (accent/tone) ti a chieng a. Amiruokchu, hieng Lusei thlûkhai hi Hmar țawng a ni naw chuong nawh. Asan chu, Lusei țawng hmanga seilien ei pi-le-puhai khan an sawm pei a. Chun Lusei țawng le Hmar țawng hi inhnai tak tea inhnai a nih. 

 "Beiseina khâm-hrui ang sei" :- Rawl insâng tak taka chun hrui a mâwng a. Chuong hruihai chu inzâm elna ding thingkûng um naw leiin, an zung keina anthawk chun a sukzâwngin (downward) an khâi thla a. Hienganga râwl/ khâm hrui inzâm hrim hrim hi a sei vieu hlak. Chu zâr pei chun țawngna'n "Beiseina khâm- hrui anga sei" an lo ti hlak.

Post a Comment

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post