HMAR WELFARE SOCIETY, SILCHAR CONSTITUTION

Silchar khawpuia hin Hmarnauhai hun sawt taka inthawk khan ei lo khawsa ta a. Ei mithiem tam tak khawm hi lai hmuna inchuk suok an lo ni tawl. Inchukna tieng (education) el ni loin, Assam ramah Hmar tam tak ei um leiin, Silchar, Cachar District khawpui hi  Hmar hnam ta dingin a pawimawna a lien hle.

Kum 1992 laia inthawk khan Silchar khawpui hi Hmar nauhaiin ei lutchil ve ta a. Hi hma, 1956 lai hai khawm khan lekha inchuka khawsa dam, sungkuo pahni pakhat, an lo um ti ei hriet a. Amiruokchu, mi telpuia ei umchilna chu kum 1992 (HSA file dungzuiin) kha niin ei sut thei a. Kum 2017 hin Hmar Students' Association, Silchar Branch chun Silver Jubilee a hmang tah a nih. 

Hmar Welfare Society, Silchar hi kum 2006 khan mi tlawmngai thenkhatin an lo indin a. Hun iemani chen fe tluong theiin, kum 2006 a'nthawka 2016 chen hin a'n tawl det det a. A hring hun nekin a thi hun a tam lem a. Kum 2016 khan a vawi khatna dingin mipui thlang thuoitu thlangna nei a nih. Hi inthlangna hi HSA hmalakna hnuoiah Hmar Inpui, Cachar Region, hi huna President Pu Lalthomlien in a neipui a. 

Chuongchun, Hmar Welfare Society, Silchar chu hung tho thar nawkin, INAWPDAN BU leh kum 2017 hin a hung ngir suok thei ta hi lawm a um tak zet a. Siet le that hunah Silchar sunga Hmar nauhai ta dinga kulpui nghet tak ni pei dingin ei ditsak a nih.

Mipui thlang Silchar Hmar Welfare Society thuoitu hmasatakhai (Chairman le Secretary) chu :
  • Pu Raltawnluoi Intovate (Chairman)
  • Pu Vincent Khawzawl (Secretary) an nih. 

A hnuoia hin Hmar Welfare Society - Silchar Constitution ei hung kapkai a. Hmun danga Hmar Welfare amanih, a la hung um dinghai damin an entawn thei dinga ei sie a nih. 

FRONT COVER WITH PAGE 1


PAGE 2 & 3
PAGE 4 & 5

PAGE 6 & 7


PAGE 8 WITH BACK COVER

Post a Comment

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post